Ontwikkeling broedvogelpopulatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Jonge kluut (foto Kees de Kraker?)

Na de afsluiting van de Grevelingen vielen uitgestrekte gebieden droog die beschikbaar kwamen als broedgebied voor kustbroedvogels. Het ontstane Grevelingenmeer ontwikkelde zich daardoor aanvankelijk tot een belangrijk gebied voor kustbroedvogels. Door afname van geschikt broedterrein als gevolg van toenemende begroeiing en de opkomst van predatoren daalden de aantallen kustbroedvogels na verloop van tijd. Vanaf 2004 is er dankzij gericht beheer weer sprake van een toename van het aantal broedparen kalegrondbroeders (Wetsteijn 2011).

Figuur 2: Aantalsontwikkeling van de kustbroedvogelsoorten in het Grevelingenmeer (staaf; schaal op linkeras) en het Deltagebied (lijn; schaal op rechteras) in 1979 – 2008 (Strucker et al. 2009).

Na een periode van stabilisatie of toenemende aantallen nemen de aantallen van een aantal soorten kustbroedvogels (kluut, bontbekplevier, strandplevier, visdief, dwergstern) in het Grevelingenmeer de laatste jaren af (figuur 2). De reden van deze afname is niet altijd geheel duidelijk. Voor de kluut worden de slechte broedresultaten genoemd als oorzaak voor de afname. Het broedsucces van de kluut is in het Grevelingenmeer al vele jaren laag als gevolg van ongunstige weersomstandigheden tijdens de broedperiode, het open landschap met weinig dekking voor de kuikens, de betrekkelijk magere voedselsituatie en heel veel predatie. Ook in 2015 was het broedsucces vrijwel overal erg laag. Bij de strandplevier past de afname in de algehele achteruitgang van de West-Europese populatie, zodat de oorzaak mogelijk (ook) buiten de Grevelingen gezocht moet worden (Strucker et al. 2016).

Van alle soorten broedvogels is er momenteel niet één die het voor het Grevelingenmeer gestelde Natura2000-doelaantal haalt. Desondanks is het Grevelingenmeer nog steeds van groot belang voor kustbroedvogels in het Deltagebied. Het is landelijk het belangrijkste broedgebied voor de zeldzame strandplevier. Beheersmaatregelen zijn echter nodig om geschikt broedhabitat te behouden (Tangelder et al. 2019).

Broedvogelinventarisaties

De ontwikkelingen in de aantallen broedvogels voor de hele Delta worden jaarlijks gerapporteerd door Delta Project Management o.a. door Strucker et al. (zie hieronder bij de referenties). De broedvogelinventarisatie voor de Grevelingen wordt jaarlijks verzorgd door Adviesbureau Sandvicensis, door De Kraker (zie referenties). Ook in het jaarlijkse Grevelingenverslag (Adviesbureau Sandvicensis, C. de Kraker) wordt de ontwikkeling van de broedvogelstand gevolgd (zie ook onder referenties).


Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares