NatuureffectstudieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Natuureffectstudie

Result =

End Set VN link

Als input voor (het natuur-deel van) het MER is er een Natuureffectstudie (NES) opgesteld. Hierin worden de effecten beschreven van de verschillende ingrepen op de natuur en worden deze effecten op planniveau getoetst aan de vigerende natuurwetgeving. Voor deze Natuureffectstudie is gebruikgemaakt van de onderzoeken die in de loop der jaren zijn gedaan in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De studie geeft een overzicht van (de laatste) uitgevoerde onderzoeken en rapportages in het gebied. Door het combineren van de bestaande onderzoeksresultaten is een uitspraak gedaan over de te verwachten effecten van de verschillende alternatieven.

De NES is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel (Sinke en op ’t Hof 2014)) worden de effecten in beeld gebracht die naar verwachting zullen optreden op de natuurwaarden van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer als gevolg van de verschillende alternatieven uit de Rijksstructuurvisie. In het tweede deel van de NES (Sinke en op ’t Hof 2014)) worden de in deel I geconstateerde effecten op de Natura2000-waarden getoetst aan de vigerende natuurwetgeving en de bijbehorende landelijke doelen.

Kaderrichtlijn water (KRW)

De plannen voor het Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zullen leiden tot systeemveranderingen met als consequentie dat ook de doelen voor de Europese KaderrichtlijnWater (KRW) opnieuw afgeleid moeten worden. Didderen et al. (2014) hebben het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van drie varianten afgeleid:

  1. Getij op de Grevelingen;
  2. Getij op aaneengesloten Grevelingen en VZM;
  3. Getij op Volkerak Zoommeer via Oosterschelde.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares