Maatschappelijke kosten-batenanalyseSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Result =

End Set VN linkBij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn een maatschappelijkekosten-batenanalyse (MKBA) en regionale economische effectenstudie (REES) opgesteld (Stratelligence 2014). Hierin is het commentaar van het CPB/PBL zoals opgenomen in de second opinion (CPB 2014) zo veel mogelijk verwerkt.

Oplossingen en opties

Figuur 1: Overzicht alternatieven op basis van de bouwstenen, met daarbij aangegeven of sprake is van een open (o) of afsluitbare (s) verbinding in de Grevelingendam (Stratelligence 2014).

De oplossingen zijn combinaties van de referentie en in totaal drie bouwstenen:

  1. Zout water en beperkt getij in het Volkerak-Zoommeer (bouwsteen 1);
  2. Beperkt getij in de Grevelingen (bouwsteen 2).
  3. Aanvullende waterberging in de Grevelingen (bouwsteen 3).

Door de bouwstenen te combineren met de referentie ontstaan acht alternatieven, zoals weergegeven in Figuur 1. De alternatieven zijn echter niet altijd exacte optelsommen van de bouwstenen. Alternatief A is het referentiealternatief en bevat geen van de bouwstenen. Alternatieven E en H bevatten een verbonden systeem en hebben daarom geen doorlaat nodig in de Philipsdam die wel nodig is bij een zout Volkerak-Zoommeer met een afsluitbare verbinding. Het water wordt aangevoerd via een grotere doorlaat in de Brouwersdam. De combinatie van getij op de Grevelingen met aanvullende berging (F en H) geeft synergie omdat de oevermaatregelen rond de Grevelingen die in beide bouwstenen zitten, maar één keer nodig zijn. Het alternatief met alleen waterberging in de Grevelingen (bouwsteen 3) is niet apart in beeld gebracht, doordat het weinig kansrijk lijkt vanwege de beperkte baten en een scheve verdeling van kosten en baten tussen de regio’s. Naar aanleiding van de second opinion van het Cenmtraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (CPB 2014) is alternatief B verder opgesplitst in drie deelalternatieven. Alternatief B1 laat de bijdrage zien die vervalt als er een bellenscherm in de Krammersluizen wordt aangelegd voordat het Volkerak-Zoommeer zout wordt. Alternatief B2 geeft het resultaat van de zoetwatermaatregelen wanneer die als losstaand project worden uitgevoerd. Alternatief B3 toont de resultaten waarbij het bellenscherm en de zoetwatermaatregelen beide als losstaande projecten worden uitgevoerd. De baten voor scheepvaart en landbouw worden dan niet meegeteld. Zie verder deze pagina.

Kosten en baten

Figuur 2: Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert autonoom niet) in miljoen € (Stratelligence 2014).

De kosten en baten van de alternatieven worden afgewogen ten opzichte van de referentie die gedefinieerd is als de meest waarschijnlijke ontwikkeling zonder uitvoering van nieuwe maatregelen. Dit de situatie met een zoet Volkerak-Zoommeer en zonder getij en aanvullende waterberging in de Grevelingen. Binnen het referentiealternatief bestaan twee mogelijke scenario’s: één waarbij de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer blijvend last heeft van overmatige blauwalgengroei (referentie 1), en één waarbij de waterkwaliteit vanzelf verbetert (referentie 2). In beide gevallen wordt een basispakket zoetwatermaatregelen uitgevoerd voor de Roode Vaart waartoe reeds is besloten. Op het punt van waterveiligheid is waterberging in het Volkerak-Zoommeer in combinatie met verdere dijkversterkingen in Rijnmond-Drechtsteden in de referentie opgenomen. Figuur 2 geeft een overzicht van de kosten en baten voor referentie 1.

Mosselbaten

Tussen het CPB en Stratelligence bestond verschil van inzicht in de hoogte van de mosselbaten. In een aparte studie wordt uiteengezet welke redeneerlijn is gevolgd om de hoogte van de mosselbaten vast te stellen (Stratelligence 2014). De notitie beschrijft de argumenten die Stratelligence heeft gehanteerd om de oorspronkelijke cijfers in het MKBA (Stratelligence 2014) te handhaven.

Landbouw

In een aparte studie zijn de netto baten berekend voor de landbouw met applicatie €ureyeopener V2.1 in vijf deelgebieden (Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders) die voor zoet water afhankelijk zijn van waterinlaat vanuit het Volkerak-Zoommeer. Hierbij is de nieuwe situatie (een zout Volkerak-Zoommeer met een alternatieve zoetwatervoorziening) vergeleken met een referentie. De resultaten van de studie zijn gebruikt bij het opstellen de MKBA. Ook worden de resultaten meegenomen in de besluitvorming over het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening (Schipper et al. 2014 en Schipper 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares