Maatschappelijke kosten- en batenanalyseSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Opbouw van de kosten en baten van de drie projectalternatieven (Stratelligence 2012).

Voor de MER is ook een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) gemaakt. Daarvoor zijn drie projectalternatieven vastgesteld en vergeleken met het referentiealternatief (voortzetting huidige beheer zoet Volkerak-Zoommeer). Projectalternatief A gaat uit van een zout Volkerak-Zoommeer zonder mitigerende en compenserende maatregelen. Projectalternatief B bevat de maatregelen van Projectalternatief A, aangevuld met extra maatregelen tegen zoutindringing en een alternatieve zoetwatervoorziening. Projectalternatief C is vergelijkbaar met projectalternatief B, maar kent voor sommige maatregelen andere uitvoeringsvarianten.
Projectalternatief C heeft met € 115 miljoen het hoogste saldo en is vanuit nationaal oogpunt het meest gunstig. Het saldo van projectalternatief B is € 82 miljoen. Projectalternatief A is ongunstig met een negatief saldo van € 295 miljoen (figuur 1). Deze saldi zijn exclusief de baat voor natuurherstel en enkele overige baten die niet in geld zijn uitgedrukt. De landbouw is de sector die voor de grootste baten zorgt in deze studie (Stratelligence 2012).
Eerder heeft ECORYS (2008) een studie uitgevoerd naar de regionale kosten en baten van een zout Volkerak-Zoommeer. Hierin kwamen de baten voor de regio uit tussen de 19 en 30 miljoen euro, waarbij moet worden aangetekend dat de landbouw buiten beschouwing werd gelaten.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares