MER Grevelingen Volkerak-ZoommeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Plangebied, studiegebied en gebied met mogelijke doorwerking van de rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

In de milieueffectrapportage zijn de alternatieven voor de waterhuishouding beoordeeld op hun gevolgen in het onderzoeksgebied (zie figuur 1) voor natuur, milieu en andere bestuurlijk relevante afwegingen aan de hand van de volgende twaalf thema’s, met per thema telkens diverse effectbeschrijvingen: waterkwaliteit, natuur, morfodynamiek, waterveiligheid, zoetwatervoorziening en zoutindringing, landbouw, scheepvaart, recreatie, visserij en schelpdierkweek, landschap, energievoorziening en wonen.

Effecten

Figuur 2: Overzicht positieve en negatieve effecten alternatieven en opties op onderzochte thema’s (RWS 2014).

Vervolgens zijn de resulterende effectenscores samengevoegd in een vergelijking tussen de referentiesituatie en de situatie in het ‘zichtjaar’ 2035 na uitvoering van een alternatief. Deze vergelijking is opgesteld aan de hand van de drie projectdoelstellingen waterkwaliteit, veiligheid en economie en leefomgeving. Welke positieve en negatieve effecten zijn er op deze terreinen van de alternatieven te verwachten. Figuur 2 geeft een overzicht van de effecten die bij een uitvoering van de alternatieven en de opties te verwachten zijn.

Beperking negatieve effecten

Van de volgende negatieve effecten, zoals besproken in de rapportage zijn mogelijkheden bekend om ze geheel of gedeeltelijk te voorkomen.

  • Schade bij een zout Volkerak-Zoommeer aan zoetwaterplanten en dus ook aan de vogels die daarvan leven, valt ter plekke niet te beperken. Mogelijkheden voor de vogelsoorten om uit te wijken naar andere gebieden in Nederland zijn, gezien autonome ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, niet onwaarschijnlijk maar ook niet zeker. Op het behalen landelijke doelen voor natuurbescherming van deze soorten worden in elk geval geen significant negatieve effecten verwacht.
  • De negatieve effecten van het zoete, voedselrijke water dat vanuit de rivieren een zout Volkerak-Zoommeer bereikt en bij een open verbinding ook de Grevelingen, zijn te beperken door de concentraties voedingsstoffen in de rivieren terug te dringen. Ook is de verwachting dat de schelpdierenteelt de negatieve effecten op de helderheid van het water kan beperken, omdat schelpdieren de vertroebelende algen (fytoplankton) eten die met de instroom van het rivierwater tot ontwikkeling komen.
  • Eenmalig verlies van plaatareaal in de Oosterschelde bij een verbinding met het Volkerak-Zoommeer is te voorkomen met een eenmalige uitbreiding van de beheermaatregelen (zandsuppleties) ter bestrijding van ‘zandhonger’ op de Oosterschelde.
  • Negatieve effecten bij een zout Volkerak-Zoommeer van zout spuiwater dat via de Bathse spuisluis in de Westerschelde terechtkomt, zijn volledig te voorkomen met de keuze voor een extra doorlaat in de Oesterdam. Spuien via de Bathse spuisluis is dan niet meer nodig.
  • Negatieve effecten van een zout Volkerak-Zoommeer voor de leveringszekerheid van zoet water voor het Brielse Meer zijn te voorkomen door zoet water vanuit de Oude Maas te gebruiken. Er is daarvoor een inlaat beschikbaar.
  • Getij op de Grevelingen brengt schade aan de zoete, vochtige duinvalleien en de groenknolorchis die daar groeit. Die schade is hoogstens enigszins te beperken door geen springtij in het gebied toe te laten. Omdat de aantallen groenknolorchis en de oppervlakte vochtige duinvalleien in de Grevelingen de afgelopen jaren explosief zijn toegenomen, zal herintroductie van getij geen negatieve gevolgen hebben op het behalen van de landelijke doelen voor natuurbescherming verwijzing naar pagina toevoegen.
  • Negatieve effecten van getij op broedplaatsen langs de Grevelingen zijn grotendeels te voorkomen met beheermaatregelen, zoals ophogen van de broedeilandjes of een iets lager waterpeil tijdens het broedseizoen.
  • Schade aan de noordse woelmuis bij waterberging op de Grevelingen wordt al enigszins gecompenseerd met verminderde schade tijdens de waterberging aan diezelfde soort rond het Volkerak-Zoommeer. Een precieze verlies-en-winstrekening is nog niet gemaakt (RWS 2014)
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares