Kosten- en batenanalyse uitvoerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result = GVZM Verkenning Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren

Result =

End Set VN linkVoor de MIRT-verkenning is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) opgesteld om de evenytuele kosten of opbrengsten van de vijf alternatieven voor de Grevelingen te berekenen. Deze MKBA is uitgevoerd volgens de richtlijnen OEI. Van alle alternatieven zijn de investeringskosten en de kosten voor beheer en onderhoud bepaald en contant gemaakt (prijspeil 2011, discontovoet van 5,5 % over een periode van 100 jaar). Voor het bepalen van de baten zijn eerst de fysieke effecten bepaald (deels afkomstig uit de planMER) die vervolgens zijn vertaald naar maatschappelijke effecten. Tabel 1 geeft een overzicht van de kosten en baten.

Tabel 1: Overzicht van de maatschappelijke kosten en baten (in M€) (Nieuwkamer 2012).
Kosten en baten 1 duurzaam, veilig en vooruit bij een zout Volkerak-Zoommeer 2 duurzaam, veilig en vooruit bij een zoet Volkerak-Zoommeer 3 Grevelingen gebiedsontwikkeling 4 Waterberging Grevelingen 5 Grevelingen effectbestrijding
Investeringskosten 720 858 550 298 17
Kosten beheer en onderhoud 110 149 69 77 14
Totaal kosten 830 1007 619 375 31
Baten
Energieopbrengst 230 230 230 0 0
Verblijfsrecreatie 7 7 7 0 7
Watersport 2 2 2 0 0
Mosselkweek 91 91 91 0 0
Oesterkweek +p.m. +p.m. +p.m. 0 +p.m.
Waterveiligheid 92 92 0 92 0
CO2-emissiereductie getijdecentrale 13 13 13 0 0
Werkgelegenheid 31 31 31 0 0
Imago 10 10 10 0 0
Kennisontwikkeling en innovatie +p.m. +p.m. +p.m. 0 0
recreatieve beleving en niet-gebruikswaarde natuur +p.m. +p.m. +p.m. 0 +p.m.
Totaal baten 476 476 384 92 7
Saldo (baten-kosten)/th> -354 -532 -235 -283 -24
Ratio (baten:kosten) 0,57 0,47 0,62 0,25 0,23

Optimalisatie kosten

Aan de hand van tabel 1 zijn de kosten geoptimaliseerd. Optimalisatiekansen dienen zich vooral aan door gebruik te maken van een getijdencentrale met hevelturbine, die een beter rendement heeft dan de bulbturbine en grote kostenbesparingsmogelijkheden bij de Volkeraksluizen door het combineren van de aanleg van meer spuicapaciteit met de aanleg van een nieuwe sluiskolk voor de scheepvaart. Het resultaat van de kosten-batenberekening van de geoptimaliseerde alternatieven staat in tabel 2.

Tabel 2: Geoptimaliseerde maatschappelijke kosten en baten (in M€) (Nieuwkamer 2012).
Kosten en baten 1 duurzaam, veilig en vooruit bij een zout Volkerak-Zoommeer 2 duurzaam, veilig en vooruit bij een zoet Volkerak-Zoommeer 3 Grevelingen gebiedsontwikkeling 4 Waterberging Grevelingen 5 Grevelingen effectbestrijding
Investeringskosten 357 468 312 146 17
Kosten beheer en onderhoud 56 87 50 34 14
Totaal kosten 413 555 362 180 31
Baten
Energieopbrengst 189 189 189 0 0
Verblijfsrecreatie 7 7 7 0 7
Watersport 2 2 2 0 0
Mosselkweek 91 91 91 0 0
Oesterkweek +p.m. +p.m. +p.m. 0 +p.m.
Waterveiligheid 92 92 0 92 0
CO2-emissiereductie getijdecentrale 8 8 8 0 0
Werkgelegenheid 31 31 31 0 0
Imago 10 10 10 0 0
Kennisontwikkeling en innovatie +p.m. +p.m. +p.m. 0 0
recreatieve beleving en niet-gebruikswaarde natuur +p.m. +p.m. +p.m. 0 +p.m.
Totaal baten 430 430 338 92 7
Saldo (baten-kosten)/th> 17 -125 -24 -88 -24
Ratio (baten:kosten) 1,04 0,77 0,93 0,51 0,23

Conclusie MKBA

Op basis van de berekening van de geoptimaliseerde alternatieven kan geconcludeerd worden dat alternatief 1 de meest maatschappelijk verantwoorde investering is. De baten-kostenratio van 1,04 is positief (hoewel niet robuust). Ook alternatief 3 met een ratio van 0,93 is kansrijk. Het alternatief om de zuurstofproblematiek op te lossen door middel van het kunstmatig opwekken van een verticale waterbeweging is qua kosten en baten een slecht idee. De kosten ervan zijn behoorlijk hoog, terwijl er alleen relatief kleine recreatiebaten tegenover staan. Op grond van deze MKBA wordt geadviseerd alternatief 5 te laten vervallen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares