Groei van quaggamosselenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Groei van quaggamosselen

Result =

End Set VN linkGuaggamossel.jpeg

De quaggamossel Dreissena bugensis is een invasieve exoot die relatief nieuw is in Nederland. Deze zoetwatermossel komt van oorsprong voor in de rivier de Dnjepr in Oekraïne. In het Volkerak-Zoommeer heeft de quaggamossel de oorspronkelijke gemeenschap van driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) bijna volledig (98%) overgenomen.

In 2016 vond voor het zesde achtereenvolgende jaar de bemonstering plaats van Dreissena in het Volkerak en voor het vierde achtereenvolgende jaar in het Schelde-Rijnkanaal en het Zoommeer. Het verspreidingspatroon van de mosselen in het onderzochte gebied week niet af van de voorgaande jaren. De meeste Dreissena's werden aangetroffen op een diepte tot 6 m. Het biovolume van de Dreissena’s was aanzienlijk minder dan in 2015. De afname was 21% tot 54%, afhankelijk van het deelgebied. De conclusie uit de veldwaarnemingen is dat de dichtheidsafname in het Volkerak vooral lijkt te zijn veroorzaakt door de sedimentatie van slib op locaties waar in eerdere jaren relatief veel Dreissena's waren aangetroffen. In voorgaande jaren kwam dit niet nadrukkelijk tot uiting. De sedimentatie van slib op mosselrijke locatie kan zijn veroorzaakt door een toegenomen weerstand van de bodem als gevolg van de mosseldichtheid. Een andere mogelijkheid is dat de maximaal aangetroffen hoeveelheid Dreissena's in de monsters in 2015 en de relatief lage hoeveelheden in 2014 en 2016 de amplitude aangeven waarin de Dreissenadichtheid ogenschijnlijk fluctueert.
Was in 2015 de conditie van de quaggamosselen in alle deelgebieden hoger dan in alle voorgaande jaren, in 2016 is deze in het Volkerak en Schelde-Rijnkanaal weer afgenomen tot het niveau van 2013. In het Zoommeer is het asvrijdroogvleesgewicht in 2016 het laagst sinds het begin van het onderzoek in 2013. Ten opzichte van 2015 is de afname het grootst in het Schelde- Rijnkanaal en Zoommeer met respectievelijk 16 en 25% (Bij de Vaate et al. 2016).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares