Formuleren rijksstructuurvisieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result = GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result = GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Formuleren rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link
Met de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer wilde het kabinet helderheid bieden over de waterhuishoudkundige toekomst van de twee meren. De rijksstructuurvisie schetst daarvoor een ontwikkelperspectief voor de wateren en beschrijft de realisatie daarvan in de komende 20-30 jaar. De rijksstructuurvisie bevat:

  • een visie op de ruimtelijke toekomst en de ontwikkelingsambities voor het gebied;
  • een analyse van de drie vraagstukken over Grevelingen en Volkerak-Zoommeer in relatie tot die visie en ambities;
  • het ontwikkelperspectief voor de waterhuishouding van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer dat antwoord biedt op de drie vraagstukken in hun onderlinge samenhang (wel of niet zout én wel of geen getij én wel of geen waterberging) en als gespreksbasis fungeert bij het vinden van financiële dekking voor de uitvoering van projecten om dat perspectief te realiseren;
  • de hoofdlijnen van financiering en uitvoering en toelichting op de voorwaarde van het vinden van financiële dekking die het Rijk stelt aan de realisatie van het geschetste ontwikkelperspectief (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Ontwikkelperspectief

Figuur 1: Ontwikkelperspectief herintroductie van getij op de Grevelingen en zout en getij op het Volkerak-Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Het Rijk ondersteunt het onderstaande ontwikkelperspectief (zie ook figuur 1), waarbij de regio gaat zoeken naar de financiële mogelijkheden voor de realisatie:

  • Verbeteren van de waterkwaliteit van de Grevelingen door het terugbrengen van beperkt getij via een doorlaat in de Brouwersdam die de Grevelingen verbindt met de Noordzee. Uitgangspunt is een getijslag van maximaal 50 cm bij een gemiddeld waterpeil van NAP – 0,20 meter.
  • Verbeteren van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer door het terugbrengen van zout en beperkt getij via een doorlaat in de Philipsdam die het Volkerak-Zoommeer verbindt met de Oosterschelde. Uitgangspunt daarvoor is een getijslag van maximaal 30 cm bij een gemiddeld waterpeil van NAP – 0,10 meter. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer worden maatregelen uitgevoerd voor alternatieve zoetwatervoorziening en zoutbestrijding.
  • Er hoeft bij het beheer niet langer rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een aanvullende waterberging op de Grevelingen. Deze vorm van bescherming tegen overstromingen blijkt minder kosteneffectief dan alternatieven zoals versterking van dijken, wanneer de klimaatontwikkeling dat nodig maakt (Slootjes 2013).

Financiering

Tabel 1: Kostenraming van de herintroductie van getij op de Grevelingen en zout en getij op het Volkerak-Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Gezien de ambities van de regio om op korte termijn de waterkwaliteit van beide wateren structureel te verbeteren, hebben Rijk en regio bij het realiseren van het ontwikkelperspectief daarom voor gekozen een stapsgewijs proces waarin een grote diversiteit aan projecten op gaandeweg aan te passen tijdstippen tot uitvoering komt. Deelnemers aan de financiering van deze uitvoering variëren per project en daarmee ook de mogelijkheden om deze financiering vorm te geven. Tabel 1 geeft een overzicht van de financieringsmogelijkheden.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares