Doelstelling waterbeheerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link
De doelstelling van het waterbeheer voor het Volkerak-Zoommeer is het creƫren en handhaven van een duurzaam, gezond functionerend watersysteem, waarin de eraan toegekende functies optimaal tot hun recht komen. In het Volkerak-Zoommeer zijn de belangrijkste functies: natuur in de oevergebieden en het ondiepe water en scheepvaart voor het diepe water (Tosserams et al. 2000).

Voor wat betreft de natuurwaarden is de referentie voor het Volkerak-Zoommeer een zoet meer met helder water en weinig algengroei, een hoge bedekking met waterplanten en kranswieren, een brede zone met oeverplanten en een hoge roofvis/witvis verhouding. Een gezond functionerend zoet meer biedt voedsel aan vele soorten vogels: steltlopers die in de ondiepwaterzone foerageren, duikeenden die gebruikmaken van de macrofauna in de diepere delen, waterplantetende vogels als zwanen en visetende vogels als aalscholver en fuut. In de oeverzone leven soorten als de otter, de Noordse woelmuis en er is broedgelegenheid voor vogelsoorten als de snor, de kwak en de blauwborst (Vanhemelrijk en De Hoog 1997).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares