Doelstelling rijksstructuurvisieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN linkDe rijksstructuurvisie heeft als doel helderheid te bieden over de ontwikkelrichting van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. De rijksstructuurvisie schetst daarvoor een ontwikkelperspectief voor de wateren en beschrijft het ontwikkelpad voor de realisatie daarvan in de komende 20-30 jaar. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

  • tijdig voorsorteren op de gevolgen van klimaatverandering voor veiligheid en zoetwatervoorziening en ecologische veerkracht van de natuur;
  • de waterkwaliteit van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer uiterlijk in 2027 op orde hebben, conform Europese regels (Kaderrichtlijn Water);
  • heldere randvoorwaarden bieden voor economische ontwikkelingen, zoals energieopwekking, watergebonden recreatie en schelpdiervisserij;
  • heldere uitgangspunten bieden voor de zoetwatervoorziening in de regio, ten behoeve van landbouw, drinkwatervoorziening en industrie;
  • beheer, onderhoud en vervanging van sluizen, spuimiddelen en andere kunstwerken kosteneffectief en innovatief uitvoeren;
  • meerdere doelen realiseren met gecombineerde financieringsbronnen, zoals Rijk en regio hebben afgesproken (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares