Afbakening van de rijksstructuurvisieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie

Result =

End Set VN link
De notitie Afbakening van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2013) had als doel in een vroeg stadium duidelijk te maken waar de rijksstructuurvisie over gaat, welke informatie als basis dient en hoe het vervolgproces eruitziet. De notitie geeft een omschrijving en afbakening van:

 • de aard van de rijksstructuurvisie;
 • de op te lossen problemen en de urgentie daarvan;
 • de alternatieven en varianten die onderzocht worden;
 • de effecten die onderzocht worden;
 • de onderzoeken die nodig zijn in aanvulling op bestaande informatie;
 • de route naar het voorkeursalternatief;
 • het proces tot de vaststelling van de rijksstructuurvisie.

De mogelijke oplossingen

In het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen spelen drie vraagstukken. De vraagstukken zijn:

 1. Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: zoet of zout?
 2. Waterkwaliteit Grevelingen: wel of geen getij?
 3. Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden: wel of geen waterberging?
Figuur 1: De acht mogelijkheden om de vraagstukken rond in het Grevelingen en Volkerak-Zoommeer te benaderen (Min. Infrastructuur en Milieu 2013).

Elk van de bovenstaande drie vraagstukken heeft twee mogelijkheden, wel of niet, waarmee het totaal aantal mogelijkheden voor de oplossingen op acht komt (zie figuur 1). Voor het onderzoek zijn de alternatieven in de volgende groepen in te delen:

 • Het alternatief waarin alle knoppen uit staan. Dit alternatief is te beschouwen als de referentie. Hiermee blijft het Volkerak-Zoommeer zoet en de Grevelingen getijloos en vervult de Grevelingen geen functie als waterbergingsgebied, net als in de huidige situaties.
 • De drie andere alternatieven waarin één knop aan staat (groep 1). De benodigde maatregelen voor deze alternatieven en de effecten zijn grotendeels bekend uit de studies naar de afzonderlijke vraagstukken. De informatie vraagt op sommige punten actualisatie en aanvulling.
 • De alternatieven waarin twee of alle drie de knoppen aan staan (groep 2). In deze alternatieven ontstaat grotere samenhang tussen de maatregelen en de effecten. In deze gevallen komen ook andere oplossingen in beeld, met nieuwe verbindingen tussen het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. De benodigde maatregelen voor deze alternatieven en de effecten zijn de afgelopen jaren nog niet onderzocht en vragen nadere studie. Zie verder deze pagina.

Inzage en zienswijzen

De notitie Afbakening van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer heeft van5 juni 2013 tot en met 29 juli 2013 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er zestien zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in een nota kort samengevat en van reacties voorzien (Anon. 2013). De zienswijzen en de daar in de Nota van Beantwoording op gegeven reacties zijn betrokken bij de uit te voeren studies (onder meer plan-m.e.r. en MKBA) en bij het opstellen van het ontwerp van de Rijksstructuurvisie.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares