Aanvulling op MER makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result = GVZM Onderliggende studies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Aanvulling op MER maken

Result =

End Set VN linkIn het oorspronkelijke milieueffectrapport (RWS 2014) en de twee deelrapporten (Sinke en op ’t Hof 2014)) (Sinke en op ’t Hof 2014)) over natuureffecten is, gezien het abstractieniveau van een rijksstructuurvisie en het vele eerder gedane onderzoek, gekozen voor een voornamelijk kwalitatieve beoordeling van de gevolgen voor natuur van de onderzochte alternatieven, gebaseerd op gegevens uit eerdere rapportages. Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. is deze beoordeling aangevuld met een kwantitatieve beoordeling op basis van recente monitoringgegevens en best beschikbare kennis, met name van natuurwaarden waarvoor de gebieden van bijzonder belang zijn. In die beoordeling zijn ook de Rode Lijstsoorten en Flora- en faunawetsoorten betrokken. De toekomstvastheid van het ontwikkelperspectief bij verdere stijging van de zeespiegel is nader toegelicht aan de hand van de maatregelen die in dat geval nodig zouden zijn.

Er is voor gekozen geen nieuwe integrale rapportage voor de Natuureffectstudie op te stellen, maar de NES en het MER in de vorm van een document (Botman et al. 2017) aan te vullen met verkregen recente gegevens en nadere beschouwingen, analyses en toetsingen. Deze aanvulling volgt en verwijst naar de hoofdstuk- en paragraafindeling van de oorspronkelijke NES en de MER. Telkens is aangegeven of de vermelde inzichten een aanvulling, wijziging of vervanging betreffen van de teksten, tabellen of figuren uit de NES. Nieuwe inzichten zijn schuin gedrukt in groene tekst weergegeven en zo te onderscheiden van de oorspronkelijke teksten uit de NES die in deze aanvulling te herkennen zijn aan het normale donkerblauwe lettertype. Deze aanvulling is daarom niet zelfstandig leesbaar, maar alleen in combinatie met de NES en het MER.

Er is ook een samenvatting (Anon. 2017) gemaakt die wel op zichzelf leesbaar is.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares