EvaluerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Evalueren

Result = Reflecterend orgaan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Evalueren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Evalueren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Evalueren

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Evalueren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Evalueren

Result =

End Set VN linkWaterveiligheid lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland. Al eeuwen strijden we tegen het water. Nederland staat bekend als de best beschermde delta ter wereld. Toch bestaat er geen 100% garantie op veiligheid. Als het mis gaat zijn de gevolgen enorm, zoals in 1953 in ons land. Maar ook op andere plaatsen in de wereld zoals meer recent in New Orleans en het Verenigd Koninkrijk was dat het geval. Het is om die reden dat het kabinet het waterveiligheidsbeleid onder de loep genomen heeft en nu werkt aan een actualisering. Het centrale concept hiervoor heet ‘meerlaagsveiligheid’.

Evalueren van het waterveiligheidsbeleid

Sinds de watersnood in 1953 en de hoogwaters in 1993 en 1995 is er veel geïnvesteerd in de bescherming tegen overstromingen. De inspanningen zijn erop gericht te voldoen aan de veiligheidsnormen die in de vijftiger jaren voor de (primaire) waterkeringen zijn bepaald. Sindsdien is echter het nodige veranderd. De bevolking is fors gegroeid. Een kwart daarvan - ruim vier miljoen mensen - woont onder NAP. Ook de economische waarde van onze delta is enorm toegenomen. Daarnaast zijn de fysieke omstandigheden veranderd. De bodem in de polders daalt, er valt meer regen zodat er meer water door de rivieren stroomt ende zeespiegel stijgt langzaam, maar zeker. Daar tegenover staat dat ook de wetenschappelijke inzichten zijn vergroot. Zo is er meer bekend over de oorzaken waardoor een dijk bezwijkt en is er een beter beeld over de wijze waarop inundaties zich ontwikkelen. Het kabinet heeft in de Watervisie aangegeven dat het waterveiligheidsbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hiervoor zijn verschillende opties verkend. Zo zijn er zogenoemde dijkringgesprekken gevoerd met bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties, maar er is ook gesproken met experts van bedrijven, kennisinstituten en overheden. Bovendien zijn nog verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Actualiseren van het beleid

De resultaten uit die verkennende fase zijn naar beleidskeuzes vertaald. Daarbij is het de inzet om het beleid van de afgelopen decennia voort te zetten. Nog meer dan in het verleden zal er worden geanticipeerd op de toekomst. Het voorkómen van overstromingen blijft de belangrijkste pijler van het beleid. In aanvulling daarop krijgt het beperken van de gevolgen van een overstroming meer aandacht. Deze risicobenadering is inmiddels de gangbare benadering voor alle veiligheidsrisico’s. Ook de Strategie Nationale Veiligheid en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s hebben de risicobenadering als basis.

Centraal concept Meerlaagsveiligheid

Het centrale concept voor het geactualiseerde waterveiligheidsbeleid wordt gevormd door de genoemde meerlaagsveiligheid. Daarbij wordt de veiligheid via meerdere lagen gewaarborgd:

  • De eerste laag is het voorkómen van overstromingen met sterke dijken, robuust en toekomstgericht). Preventie blijft de primaire pijler van het beleid.
  • De tweede laag is het realiseren van duurzame ruimtelijke planning. Zorgvuldige ruimtelijke planning (locatiekeuze en inrichtingsvraagstukken) kan slachtoffers en schade bij eventuele overstromingen beperken. Overstromingsrisico’s gaan daarom een sterkere rol spelen bij afwegingen die in de ruimtelijke planning gemaakt worden.
  • De derde laag is rampenbeheersing bij overstromingen. Een goede voorbereiding is essentieel om effectief te kunnen handelen bij een eventuele overstromingsramp. Ook hierdoor kunnen slachtoffers en schade worden beperkt.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares