De Oosterschelde beschermen met oesterriffen


Context VN set links: model = De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde,


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde,

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Luchtfoto van de Oesterdam met in de achtergrond twee kunstmatige oesterriffen (foto: Edwin Paree (Rijkswaterstaat))

Om een adequaat antwoord te hebben op de grootschalige kusterosie in de Oosterschelde dient er een nieuwe meer kosteneffectieve en duurzame aanpak te worden onderzocht. In het kader van het programma Building with Nature worden verschillende oplossingen onderzocht met als doel om het intertijdegebied te behouden of te herstellen. Een van de mogelijkheden is het toepassen van 'biobouwen', te weten het gebruik van riffen gemaakt door de Japanse oester (Crassostrea gigas).

Het fysische concept van biobouwen verbindt een aantal belangrijke ecologische en evolutionaire concepten en is vooral van belang voor het milieubeleid. Oesters zijn biobouwers die getijdestroming en golfslag beïnvloeden en op deze manier patronen van sedimentdepositie veranderen. Tegelijkertijd vormen deze riffen een waardevolle habitat die een belangrijke rol speelt in het vormgeven van het estuariene landschap. In het geval van de Oosterschelde is onderzoek gedaan naar het gebruik van riffen van de oestersoort C. gigas voor de bescherming van getijdegebieden.
Ecologische functies oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans Oosterschelde VN Sedimentatie Oosterschelde VN Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde VN Vorm en grootte oesterriffen VN Positie oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans en oesters in de Oosterschelde Oosterschelde VN Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde VN Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde VN Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde VN Zandhonger BwN VN Habitatvoorwaarden oesters VN Ecologische functies oesterriffen VN Sedimentbalans VN Oestergroei en -expansie in Noordwest Europa VN Japanse oester (C. gigas) VN Substraat oesterrif VN Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN Constructie- of restauratieprojecten oesterriffen VN Monitoren van restauratieprojecten VN Constructie of restauratie van oesterriffen VN Oesterriffen als interventie VN Het suppleren van vooroevers VN Vooroeversuppleties VN Sedimentsuppletie en oesterriffen VNSedimentsuppletie en oesterriffen V20160419
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares