Building with Nature-interventies


Context VN set links: model = Building with Nature-interventies


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Building with Nature-interventies

Result = Building with Nature-interventies op het systeem VN, Uitvoerend orgaan uitvoeren VN

End Set VN link

Bij interventies door middel van Building with Nature (BwN-interventies) gaat het erom sediment vast te houden met als doel om veiligheid te waarborgen en natuurontwikkeling te stimuleren wat zal leiden tot een veerkrachtige delta. De aanleg en het effect van BwN-interventies stimuleren natuurlijke processen in een delta, zoals het ontstaan van riffen en sedimentatie. BwN-interventies passen plant- en diersoorten toe die sediment vasthouden en golven dempen door wrijving te genereren (bijvoorbeeld met behulp van schelpdierriffen of schorren) of voorzien een delta van sediment en andere vormen van substraat om ecologische functies te versterken of te bewerkstelligen. ‘Wetlands’ zoals schorren, slikken en mangroven zijn in staat om kusten te beschermen tegen erosie en de negatieve effecten van golven tegen te gaan (Gedan et al., 2011).

De belangrijkste effecten van BwN-interventies:

  • dynamische, adaptieve en robuuste - en dus meer stabiele - langetermijnoplossingen voor bescherming tegen hoogwater;
  • natuurontwikkeling en -behoud;
  • op de lange termijn rendabel in vergelijking met traditionele ingrepen van kustbescherming, aangezien ingrepen gestoeld op het Building with Nature-principe een zogenoemd zelfherstellend vermogen bezitten;
  • productie van goederen, zoals schelpdieren en zilte gewassen;
  • waterzuivering en -opslag;
  • recreatie.

Inwerken op omgevingscondities

Ecosystemen zijn dynamisch en enigszins onvoorspelbaar van aard. Wanneer de omgevingscondities juist zijn, gaat de ontwikkeling van een ecosysteem en daarin aanwezige soorten vanzelf. De condities waaronder biobouwers zich in een delta ontwikkelen, worden met BwN interventies beïnvloed. Hierdoor wordt de delta op ecologische wijze tegen hoogwater beschermd. De mate waarin biobouwers zich in een delta succesvol kunnen handhaven wordt bepaald door ecologische veerkracht: de som van alle condities die de ontwikkeling van een biobouwer bepaalt en waarmee de delta zich tot een ‘zelf-onderhoudend’ en ‘zelf-reparerend’ ecosysteem ontwikkelt.

Opschalen van BwN-interventies

Met name in dichtbevolkte, kwetsbare en stedelijke delta’s is de ruimte voor ecologische interventies beperkt. De traditioneel bouwkundige oplossingen bieden daarentegen onvoldoende bescherming tegen hoogwater. Op wereldwijd niveau is de toepassing van hoogwaterbescherming met ecologische concepten nog schaars. In vergelijking met traditionele maatregelen zijn deze interventies relatief goedkoop. Het opschalen van ecologische en technische interventies op een succesvolle manier hangt sterk af van de tijd, ruimte en locatie die er is om ze te ontwikkelen, socio-economische factoren en belangen van betrokkenen. Hoogwaterbescherming met ecologische concepten en traditionele interventies moeten bestaan uit een adaptieve of dynamische aanpak, flexibele maatregelen, monitoring en meetbare doelen (Van Wesenbeeck et al., 2014; Temmerman et al., 2013; Gedan et al., 2011).

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.Referenties
Ecosysteemdiensten door BwN-interventies VN Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren VN Programma van eisen BwN VN Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s) VN Ontwerpen BwN VN Uitvoeren van Building with Nature-interventies VN Building with Nature-interventies VN Menselijke activiteiten VN Sedimentatie- en erosieprocessen VN Habitatvoorwaarden biobouwer VN Morfologische processen VN Abiotische factoren VN Sedimentbalans VN Ecologische functies BwN VN CO2-gehalte VN Aanwezigheid van biobouwers VN Biotische factoren VN Zeespiegel VN Klimaatverandering VN Variëteit biobouwers VN Menselijk- en ecosysteem VN Building with Nature-interventies op het systeem VNBuilding with Nature interventies op het systeem
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares