Staat van de griendSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen staat van de griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe staat van de griend wordt beoordeeld op de hoogte en de dichtheid van de begroeiing. Bij het ontwerp zijn vier rekenpunten bij de buitenteen van de nieuwe dijk gedefinieerd, die elk representatief zijn voor een profiel in een bepaald vak (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1: Overzicht van rekenpunten en vakken griend Noordwaard.

Beoordeling hoogte van de takken.

Per vak moet de hoogte van de takken op de griend worden bepaald. De griend bestaat uit takken en stoven. De stoven hoeven niet tot het toetspeil te reiken, maar de takken op de griend moeten hoger reiken dan het toetspeil. Bij de toetsing is dat het toetspeil volgens het vigerende Randvoorwaardenboek. Is de hoogte lager, dan kan geen golfremmende werking aan de takken worden toegekend en worden zij beschouwd als stoven.

Beoordeling dichtheid van de begroeiing.

Steekproefsgewijs moet per vak een gemiddelde worden bepaald van de aanwezige takken en stoven met behulp van het monitoringsplan. Het resultaat moet voldoen aan de waarden uit tabel 3.1.

Als aan alle criteria van tabel 3.1 wordt voldaan, wordt doorgegaan met stap 1b: bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard.

Zo niet, dan wordt doorgegaan met stap 2: bepalen golfreductie griend Noordwaard.

Tabel 3.1: Minimale eigenschappen van de griend.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares