GolfreductieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen golfreductie griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkDeze stap is onderverdeeld in 3 sub-stappen, van grof naar fijn.

Stap 2a Effectieve breedte van de griend.

De golfhoogtereductie wordt bepaald door de dichtheid van de vegetatie. Als de vegetatie op de griend zich ongunstig heeft ontwikkeld is het toch mogelijk dat de vegetatie nog voldoende golfremmende werking heeft.

De wilgen worden in stroken geplant van 20 meter breed, en de stroken worden om en om gemaaid. De effectieve breedte wordt bepaald volgens tabel 3.3:

Tabel 3.3: Bepaling van Beffectief bij een strookbreedte van 20 meter.

Hierbij geldt het volgende:

  1. De effectieve breedte wordt per vak bepaald.
  2. Deze stap gaat uit van stroken met takken en stoven om en om.
  3. Als de eerste strook geen griend bevat, dan wordt de volgende strook met griend als eerste strook beschouwd.
  4. Indien een tussenstrook geen griend bevat, dan geldt Beffectief voor de grootste andere breedte van de stroken.
  5. Als de breedte van de strook smaller of breder is dan 20 meter, dan moeten de waarden aangepast worden aan de strookbreedte. Als bij elk vak de effectieve breedte minimaal 40 meter bedraagt, dan kan een eindscore “Voldoet” worden gegeven, anders dient te worden doorgegaan met stap 2b.

Stap 2b Golfhoogtereductie takken en stoven apart bepalen

In tabel 3.2 is de golfhoogtereductie van de takken en stoven gesplitst.

Tabel 3.2: Golfhoogtereductie voor takken en stoven apart

Per strook van 20 meter (loodrecht op dijk) wordt bekeken hoeveel golfhoogtereductie de strook oplevert. In tabel 3.4 zijn de golfhoogtereducties per strook gegeven. De eerste strook geeft de meeste reductie, daarna neemt de reductie af.

Tabel 3.4: Golfhoogtereductie (m).
Plaats van de strook Takken Stoven
Eerste 20 meter 0,55 0,42
Tweede 20 meter 0,18 0,14
Derde 20 meter 0,08 0,08
Vierde 20 meter 0,06 0,05

Bij andere strookbreedtes kan de golfhoogtereductie uit figuur 3.2 worden afgelezen. In figuur 3.2 staat een voorbeeld voor een griend van 80 m uitgewerkt.

Figuur 3.2: Golfhoogtereductie voor een griend van 80 meter.

Als de reductie gelijk of hoger is dan de gewenste reductie, dan kan een eindscore “Voldoet worden gegeven, anders doorgaan met stap 2c.

Stap 2c Golfinvalshoek niet loodrecht op de dijk

Als de invalshoek van de golven niet loodrecht op de dijk is, dient de breedte daarop te worden aangepast via een correctiefactor, die afhankelijk is van de invalshoek van de golven ten opzichte van de normaal. Per rekenpunt zijn bij het ontwerp met het rekenmodel Hydra-BT de toetspeilen en golfrandvoorwaarden (niet-gereduceerde golven ter plaatse van de nieuwe buitenteen van de dijk) bepaald. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.3.

Uit figuur 3.3 blijkt dat de invalshoek van de golven (loodrecht op de normaal van de dijk) varieert tussen 300 en 67,50. Dit betekent dat er een correctie nodig is van de effectieve breedte van het griend, die kan worden berekend met de volgende formule:

Beffectief = B / cos β (1)

Figuur 3.3: Invalshoek rekenpunt volgens ontwerp.

met:

Beffectief = effectieve breedte van het griend [m]

B = aanwezige breedte van het griend, gemeten loodrecht op de dijk [m]

cos β= invalshoek van de golfaanval t.o.v. de normaal op de dijk [0]

Op basis daarvan kan bijvoorbeeld voor rekenpunt 5 de volgende correctie van B worden berekend: B = 80 m en β= 300 geeft Beffectief = 80 / 0,866 ≈93 m (figuur 3.4). Door in stap 2a of 2b de breedte aan te passen met de correctie kan de toets alsnog met de eindscore “Voldoet” worden afgesloten, anders volgt een geavanceerde toetsing.

Figuur 3.4: Voorbeeld correctie B in verband met schuine invalshoek golfaanval in rekenpunt 5.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares