Cruciale eigenschappenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result = Opstellen toetsmethode Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe cruciale eigenschappen met betrekking tot de golfhoogtereductie van de griend zijn:

  • De breedte, gerekend in de voortplantingsrichting van de golven
  • De dichtheid (oppervlak organisch materiaal per m2 ter hoogte van het toetspeil)
  • De gemiddelde stijfheid van de vegetatie

Deze eigenschappen dienen elke zes jaar bepaald te worden. De stijfheid van de vegetatie wordt bepaald door het soort vegetatie en dikte van de stammen en takken. Het verdient aanbeveling om een eenduidige methode af te spreken om de dichtheid en stijfheid van de vegetatie te bepalen. Door de methode elke toetsronde op dezelfde wijze uit te voeren, kan goed beoordeeld worden in hoeverre er een achteruitgang gaande is. Normaal gesproken zal er overigens een vooruitgang gemeten worden, want takken en stammen worden dikker en het bos wordt dichter. Vervolgens moet de dijkbeheerder bepalen in hoeverre bijzondere gebeurtenissen het ecologische concept kunnen aantasten. De belangrijkste daarbij is dat het verwoest wordt door brand of verloren gaat door een ziekte. In beide gevallen zal er gedurende enkele jaren tijdens het hoogwaterseizoen onvoldoende golfhoogtereductie zijn. Waarschijnlijk zullen er dan aanvullende maatregelen genomen moeten worden om ontoelaatbare golfoverslag en/of schade aan de grasbekleding op het buitentalud te voorkomen.

Maatregelen

In een afweging van mogelijke scenario’s wordt vastgesteld dat de tijd tussen het vaststellen van een ziekte in de griend of het optreden van een grote brand enerzijds, en het optreden van een bijzonder hoogwater anderzijds, zodanig groot is dat er voldoende tijd is voor maatregelen. Bovendien is het hoogwater vele dagen vooruit voorspelbaar, gezien de locatie in deelgebied 3 van het benedenrivierengebied. Voor de waterstand is de hoge rivierafvoer hier dominant ten opzichte van de invloed van extreme waterstanden op zee. Als mogelijk maatregelen kan gekozen worden voor het toepassen van een tijdelijke verhoging van de kruin met containers en het versterken van het buitentalud met geotextiel, verzwaard met zandzakken. Gezien de verwachte tijd tussen de bijzondere gebeurtenis (brand of ziekte) en het hoogwaterseizoen, in relatie tot levertijd van containers en geotextiel, wordt geconcludeerd dat de containers en het geotextiel niet op voorraad gehouden hoeven worden. Pas als de bijzondere gebeurtenis zich voordoet, worden ze aangeschaft. Plaatsing vindt pas plaats als er daadwerkelijk een extreem hoogwater wordt voorspeld.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares