Beheer van watersystemen


Context VN set links: model = Beheer van watersystemen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Beheer van watersystemen

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Bij het beheer van watersystemen gaat het in het algemeen over de kwaliteit van het water, kwantiteit en het gebruik van een watersysteem. Deze context bevat een procesbeschrijving van de de taken en werkwijze van Rijkswaterstaat: Beheer van rijkswateren en een beschrijving van de zoetwatersituatie in Zeeland, geïnitieerd door de Provincie Zeeland.

Verder omvat deze context de case Zuidwestelijke Delta die gaat over het gebied dat wordt gevormd door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant met de daarbij behorende wateren. Via de pagina over de Zuidwestelijke Delta navigeert u naar de cases van de verschillende watersystemen: Oosterschelde, Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer en Grevelingen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares