Beheer van watersystemen


Context VN set links: model = Beheer van watersystemen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Beheer van watersystemen

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Bij het beheer van watersystemen gaat het in het algemeen over de kwaliteit van het water, kwantiteit en het gebruik van een watersysteem. Deze context bevat een procesbeschrijving van de de taken en werkwijze van Rijkswaterstaat: Beheer van rijkswateren en een beschrijving van de zoetwatersituatie in Zeeland, geïnitieerd door de Provincie Zeeland. Verzilting Nederland beschrijft de situatie van verzilting in het hoofdwatersysteem. Speciale aandacht is hierbij ook gegeven aan de historische context.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares