Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke (vergelijking kweek in zakken en manden)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result = BU Manipuleren van stuurvariabelen in veldproeven VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Off-bottomkweek Zandkreek-Kattendijke

Result =

End Set VN link


Locatie

Schelpdierkweekbedrijf Roem van Yerseke bv heeft twee off-bottom-oesterkweeklocaties: Zandkreek en Kattendijke (nabij het Goese Sas) in de Oosterschelde (zie figuur 1). De Zandkreeklocatie is een meer beschutte locatie, de locatie Kattendijke heeft een hogere hydrodynamische belasting. Het bedrijf genbruikt twee kweektechnieken, namelijk manden en zakken voor oesterteelt. Het uitgangsmateriaal oesterbroed komt van met coupels ingevangen broed of van broed vanuit de hatchery.

Figuur 1: Locatie Zandkreek (1) en Kattendijke (2).

Onderzoek

Figuur 2: Proefopstelling te Kattendijke (foto HZ).

In het kader van het RAAKPRO-project Zilte Productie zijn op de twee locaties Zandkreek en Kattendijke in 2016-2017 onderzoeken uitgevoerd naar de verschillen in groei en overleving bij oesterkweek in manden vergeleken met die in zakken. De opstellingen (zie figuur 2) voor manden en zakken waren op gelijke hoogte geplaatst, zodat ze eenzelfde droogvalduur hadden. Oesterbroed van twee verschillende herkomsten is ingezet: afkomstig uit een hatchery en ingevangen op coupels. In augustus 2016 zijn per locatie drie zakken en drie mandjes met oesterbroed van coupels (2.9 cm; 2,49 g) en met oesterbroed uit de hatchery (2.6 cm; 1,75 g) ingezet met een begindichtheid van 2,4 kg per zak en mand. Afhankelijk van grootte en tarra zijn er dus meer stuks oesterbroed van de hatchery (1119 stuks/mand) dan van coupel (691 stuks/mand) bij aanvang van het experiment ingezet. Op vijf tijdstippen in periode augustus 2016 – juli 2017 zijn alle levende oesters per mandje en per zak geteld, en is de tarra verwijderd. Van een subset van 50 schelpen zijn lengte, breedte en diepte van de schelp gemeten en is het individuele versgewicht bepaald. Voedselomstandigheden op de locaties zijn met stand-alone chlorofylmeters gemeten. Met een stromingsmeter is de hydrodynamiek rondom de experimentele opstellingen gemeten.

Groei en overleving oesters in manden en zakken

Figuur 3: Specifieke groeisnelheid in %/dag in manden en zakken (links) en afkomstig uit coupels of hatchery (rechts).

Groei uitgedrukt als specifieke groeisnelheid (figuur 3) laat zien dat er nauwelijks verschil is tussen de manden en zakken, coupel en hatchery en tussen de locaties. De oesters groeien dus in alle behandelingen even goed.

Figuur 4: Vergelijking aantal levende oesters op T eind in manden en zakken van twee herkomsten (n=150).

Figuur 4 laat zien dat na elf maanden het aantal levende oesters bij locatie de Zandkreek lager is dan bij Kattendijke. Een verklaring kan zijn dat de Zandkreek meer geëxponeerd is dan Kattendijke. Het aantal levende oesters afkomstig van coupels is hoger dan van hatcherybroed. Het gewicht van coupelbroed was groter bij inzet waardoor het waarschijnlijk ook sterker was. Tussen zakken en manden is geen significant verschil in overleving gevonden.

Figuur 5: Percentage cup shaped oesters van de twee herkomsten op T0 en Teind (links) en in de twee kweeksystemen (rechts).

Figuur 5 (rechts) laat zien dat het oesterbroed van de hatchery meer de gewenste cup-shaped vorm heeft bij de inzet dan van de coupels. Dit verschil in vorm blijft gehandhaafd na 11 maanden. Het kweeksysteem lijkt geen invloed te hebben op de vorm van de oester (figuur 5 (links)).

Conclusies

Er zijn geen verschillen gevonden in groei tussen zakken en manden, of tussen coupel- en hatcherybroed. De overleving op locatie Kattendijke was hoger dan op locatie Zandkreek. Coupelbroed had een hoger aantal levende oesters na elf maanden dan hatcherybroed. Hatcherybroed behoudt een betere vorm dan het coupelbroed, ongeacht het type kweeksysteem. Zie ook het beknopte document: Quick Scan resultaten Zandkreek-KattendijkeHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares