Off-bottom-oesterkweek locatie Kats


Context VN set links: model = BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kats


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BU Off-bottom-oesterkweek locatie Kats

Result =

End Set VN link
Locatie

Figuur 2. Zakken op tafels op locatie Kats (Foto: HZ)
Figuur 1. Locatie Kats

Schelpdierkweekbedrijf Bonton Products BV heeft een off-bottom-oesterkweeklocatie nabij Kats (zie figuur 1), op een perceel in de Oosterschelde in de buurt van de Zeelandbrug. Hier worden oesters op tafels opgekweekt tot consumptie formaat. De oesters liggen hier in zakken op stellages (tafels) die zich ongeveer 50 cm boven de bodem bevinden (zie figuur 2).

Onderzoek

In het kader van het RAAKPRO-project Zilte Productie zijn op de locatie Kats in 2014-2015 onderzoeken uitgevoerd naar de stuurvariabelen droogvalduur, dichtheden en groenbestrijding van oesterkweek in zakken op tafels. Verloop van temperatuur en voedselbeschikbaarheid (chlorofyl als maat voor microalgen) in die periode zijn weergegeven in de figuren 3 en 4.

Figuur 3: Watertemperatuur locatie Kats
Figuur 4: Chlorofyl-a locatie Kats

Effect van droogvalduur en dichtheden

Het effect van stocken van drie verschillende dichtheden (4, 8 en 12 kg/zak) en droogvalduur (1½, 3 en 3½ uur) op een aantal kwaliteitskenmerken van met de hand geraapte halfwas oesters (groei, overleving en conditie) over een periode van 7 maanden zijn onderzocht. Uitkomst van dit (deel) onderzoek was dat met name bij lagere dichtheden (4 kg) en korte droogvalduur de groei in visgewicht het beste was. Uitgedrukt als productiviteit (opbrengst in kg per zak) scoorde de 8 kg zakken het beste (Kamermans, 2017).

Effect van aangroeibestrijding

Bij het (deel) onderzoek naar aangroeibestrijding zijn zes verschillende methoden getest en is de aangroei uitgedrukt als kg en als % van het oppervlak van de zak gevolgd over een periode van 7 maanden. Het effect op oesters (broed en halfwas) is bepaald aan de hand van de groei, overleving en conditie. Uit de resultaten blijkt dat geen van de methodes van groenbestrijding significant verschillende effecten heeft op de groei van biofouling. Wel is er een effect van het vervangen van de zakken op de conditie en vorm van oesterbroed. Op zowel de mortaliteit van zowel oesterbroed als halfwas oesters heeft het verwijderen van aangroei geen effect (Trommelen et al. 2017).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares