Ondernemingsidee formulerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result = BA Businessplan opstellen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result = BA Opstellen businessplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Ondernemingsidee formuleren

Result =

End Set VN link
Bedrijfsplan

Het eerste deel van het ondernemingsplan (ook wel businessplan of bedrijfsplan genoemd) geeft een beschrijving met daarin persoonlijke gegevens en motivatie, een missie en visie voor het toekomstige bedrijf, de structuur en organisatie van het toekomstige bedrijf, en een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-analyse). Het doel van het schrijven van een ondernemingsplan is om de haalbaarheid van een onderneming te achterhalen.

Voor het schrijven van een ondernemingsplan kan bij verschillende organisaties zoals de Kamer van Koophandel en Service Desk van MKB Nederland informatie worden ingewonnen.

Hieronder wordt achtereenvolgens kort ingegaan op de onderdelen die belangrijk zijn voor het opstellen van een ondernemingsplan.

Persoonlijke gegevens

Bij het opstellen van een ondernemingsplan is het van belang om in een curriculum vitae (cv) op te nemen wat uw persoonlijke motivatie is voor het opstarten van het bedrijf. Daarnaast neemt u in het cv persoonlijke basisgegevens en competenties op, evenals uw werkervaring. In de persoonlijke motivatie kunt u tevens antwoord geven op de vragen:

  • Waarom wil ik ondernemer worden?
  • Wat wil ik met mijn bedrijf bereiken?
  • Wat zijn mijn ondernemersvaardigheden?
  • Hoe ga ik die ondernemersvaardigheden (verder) ontwikkelen?

Missie en visie

Het is belangrijk om bij het opstarten van een bedrijf al een missie en visie te hebben. Een missie geeft in het kort weer 'waar een bedrijf voor staat'; een visie geeft aan 'waar een bedrijf voor gaat'. Voor nuttige handvatten bij het ontwikkelen van een missie en visie hebben Koster en Stolze (s.d.) een praktische handleiding geschreven.

Missie: Een missie wordt soms ook wel mission statement genoemd. Door middel van een missie geeft een bedrijf aan wat ze zijn, wat ze doen en wat ze willen bereiken. Het is datgene wat een onderneming naar buiten wilt uitdragen. Een missie wordt kort en bondig verwoord.

Visie: Bij een visie gaat het om een (gezamenlijk) toekomstbeeld dat expliciet beschreven is. Een visie heeft een verhalend en beeldend karakter en beslaat al gauw enkele alinea’s tot een half A4tje.

Structuur en organisatie van het bedrijf

Voor een goede structuur en organistie van het bedrijf dient u als (toekomstig) ondernemer onder andere zorg te dragen voor:

  • het (tijdig) aanvragen van vergunningen;
  • het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen;
  • het goed voorbereid zijn op belastingen en administratieve lasten;
  • het afsluiten van de juiste verzekeringen;
  • het opstellen van de juiste algemene voorwaarden voor klanten.

De Kamer van Koophandel heeft hierover nuttige informatie.

SWOT-analyse

Voorafgaand aan het opstellen van een businessplan voor uw toekomstige bedrijf is het aan te raden een SWOT-analyse uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende methodieken beschikbaar. De afkorting SWOT staat voor: Strength, Weakness, Opportunities en Treaths, in het Nederlands spreekt men vaak over een sterkte-zwakte-analyse.

Een SWOT-analyse geeft aan wat de kracht is van het (toekomstige) bedrijf en waar mogelijke bedreigingen en kansen liggen. U dient daarbij zo objectief mogelijk naar het (toekomstige) bedrijf te kijken. Een SWOT-analyse bestaat uit een ‘interne’ kant, de sterkte en zwakte, de plus- en minpunten van het op te zetten bedrijf; en een ‘externe’ kant, de kansen en bedreigingen – de omgevingsfactoren die het succes van het op te zetten bedrijf kunnen beïnvloeden.

Schema voor de sterkte-zwakte-analyseReferenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares