Aanvragen ontheffing voor soortenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Aanvragen ontheffing voor soorten

Result =

End Set VN linkAls bij werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten is een ontheffing of vrijstelling nodig volgens artikel 75 van de Flora- en faunawet. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) verleent deze ontheffing. Bij het verlenen van een ontheffing geldt voor bepaalde soorten een uitgebreide toets en voor andere soorten een lichte toets.

Categorie├źn

Bij de ontheffingsverlening wordt onderscheid in categorie├źn van (zwaarte van) bescherming gemaakt. De soorten zijn in de Flora- en faunawet ingedeeld in groepen (tabel 1, 2 en 3 soorten, alsmede vogels). Voor elk van deze groepen gelden aparte voorwaarden. De tabel 1 bevat algemene soorten, die onder de vrijstellingsregeling vallen. De tabel 2 bevat overige soorten, oftewel alle Flora- en faunawetsoorten die niet in tabel 1 of 3 zijn opgenomen, dus ook de soorten die niet specifiek zijn aangewezen. Voor deze soorten geldt een vrijstelling alleen indien de activiteit wordt uitgevoerd volgens een (goedgekeurde) gedragscode, anders moet een ontheffing worden aangevraagd. De beoordeling van een ontheffing vindt plaats via een lichte toets (geen afbreuk aan soort).

Tabel 3 bevat zeldzame soorten die bescherming genieten onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV soorten), en soorten die vanuit nationaal oogpunt zijn aangewezen. Voor deze soorten moet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing worden aangevraagd. Bij de beoordeling van de ontheffing (uitgebreide toets), wordt tevens beoordeeld of er geen alternatieven zijn en of de activiteit valt onder een van de specifiek genoemde belangen.

Vogels

Vogels zijn niet in de tabellen opgenomen. In de meeste gevallen kan een overtreding worden voorkomen door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Ontheffingen worden eigenlijk niet verleend, aangezien de Vogelrichtlijn strenge eisen stelt. De beoordeling vindt plaats via uitgebreide toets, waarbij slechts enkele belangen van toepassing kunnen zijn.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares