Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result = Projectplan definitief VN, Vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result = Projectplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN link


Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen is een complex proces met veel verschillende stappen en vanuit een aantal wetten. De aanvraag van de vergunningen is in het schema aanvragen vergunningen en ontheffingen verwoord. Voor de Wet milieubeheer en de Wabo is een apart schema opgesteld, evenals voor het gedeelte van het uiteindelijke vastellen van de vergunningen en de inspraak.


Inventariseren omgeving VN Natuurbeschermingswet VN Flora- en faunawet VN Waterwet VN Ontwerpnota VN Inventariseren ecologie VN Wet Milieubeheer VN Activiteiten in het kader van de wet Milieubeheer VN Waterwet VN Vaststellen vergunningen VN Natuurbeschermingswet VN Passende beoordeling maken VN Aanvragen ontheffing voor soorten VN Wet Milieubeheer VN Projectplan VN Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken VN Opstellen projectplan VN Soortenbeschermingstoets VN Flora- en faunawet VN Soortenbeschermingstoets maken VN Passende beoordeling VN Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN PBZ vergunningen en ontheffingen VNAanvragen vergunningen PBZ genest
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares