3.4 Kunstwerken

Brouwersdam en Brouwerssluis

De Brouwersdam is 6,5km lang en scheidt de Noordzee van het Grevelingenmeer en verbindt de eilanden Schouwen-Duivenland (Zeeland) en Goeree Overflakkee (Zuid Holland) sinds 1971 aan de west zijde. De dam beschermt het binnenland van hoogwater en zeegolven en is na de Oosterscheldekering het grootste Deltawerk. De dam heeft ook een verkeersfunctie; Over de dam loopt de N57 en aan beide zijden een parallel weg.

Halverwege de jaren 70 werd besloten om in de Brouwersdam een spuisluis te bouwen om de uitwisseling met de Noordzee weer mogelijk te maken en het Grevelingenmeer zout te houden in plaats van verder te laten verzoeten. Via de Brouwerssluis wordt het peilbeheer gereguleerd; het uitgangspunt is de Brouwerssluis jaarrond open te houden. Voor de handhaving van het peilbesluit en bij bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld bij storm, is het nodig de Brouwerssluis een korte periode geheel of gedeeltelijk te sluiten.

Grevelingendam, Flakkeese Spuisluis en Grevelingensluis

De 6 km lange Grevelingendam is een dam tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en verbindt de eilanden Schouwen-Duivenland en Goeree Overflakkee sinds 1965 aan de oost zijde. Via de Grevelingensluis bij Bruinisse passeren de beroep- en plezierschepen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde en andersom. Over de Grevelingendam loopt de N59. Over de Grevelingsluis is een tweede brug aangelegd om er voor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorstromen bij het gebruik van de sluis. Dicht bij het Zuid-Hollandse uiteinde van de Grevelingendam sluit de Philipsdam aan op de Grevelingendam.

De Flakkeese spuisluis (FSS) is gelegen in de Grevelingdam en vormt een verbinding tussen Oosterschelde en Grevelingenmeer. Deze is in 1985 gebouwd en in 1986 in werking getreden om uit milieu oogpunt het zoutgehalte in de Noordelijke tak van de Oosterschelde op peil te houden tijdens de bouw van de Philipsdam. Toen de Philipsdam klaar was (1988) is de FSS vervolgens weer buiten gebruik genomen.

Vanaf de jaren 2000 met de implementatie van de Kaderrichtlijn Water is de FSS in het KRW maatregelenprogramma opgenomen met als doel, een tweezijdige spuiverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer te realiseren en het Grevelingenmeer (vooral locaal in het oostelijk deel) van vers en zuurstofrijke water vanuit de Oosterschelde te voorzien. In 2016 is Rijkswaterstaat met de renovatie van de FSS begonnen; in 2017 is deze weer tweezijding in gebruik genomen en heeft 1 jaar gefunctioneerd.

Vanaf 2018 is de FSS buiten gebruik genomen wegens aanpassingen aan de sluis om deze geschikt te makken als test site voor waterkracht turbines De verwachting is dat medio 2020 de FSS weer in gebruik genomen kan worden.